Škola

Základní škola Horoměřice byla založena v roce 1939. Od školního roku 2019–20 je školou plně organizovanou, kterou navštěvují žáci 1. až 9. ročníku. Naší snahou je, aby se žáci ve škole cítili dobře a zároveň byli motivováni k zodpovědné práci. Školní vzdělávací program ZŠ Horoměřice vede žáky s různým intelektem a nadáním k chuti poznávat, získávat informace a přemýšlet o nich, osvojovat si potřebné dovednosti a návyky. Důraz je kladen zejména na rozvoj jazykové komunikace, a to nejen v mateřském jazyce. Proto je učební plán upraven tak, aby výuka anglického jazyka byla zahájena již ve 2. ročníku a výuka německého a španělského jazyka v 6. ročníku. Realizace vzdělávacího programu je doplněna mnoha dalšími aktivitami, které rozvíjejí všeobecnou vzdělanost a kulturnost žáků, jako jsou např. návštěvy divadelních představení, přírodovědné nebo vlastivědné exkurze a školní výlety. Děti pravidelně jezdí na školy v přírodě. Škola také posiluje v žácích pocit sounáležitosti s obcí. Děti spolu
s pedagogy připravují kulturní vystoupení pro rodiče a účastní se společenských akcí pořádaných OÚ Horoměřice.

Z hlediska stavebního členění má škola hlavní budovu, kde se nachází 10 kmenových učeben, počítačová učebna, jazyková učebna a tělocvična. Od ledna 2014 žáci využívají novou přístavbu budovy, kde jsou k dispozici 4 kmenové učebny. V září 2017 byla otevřena zcela nová budova 2. stupně, kde jsou 4 kmenové třídy, 6 odborných učeben, 2 učebny jazyků a školní jídelna.

Všechny učebny školy jsou vybaveny pro interaktivní výuku. Vedle budovy školy je zahrada a hřiště pro míčové hry.

Školní družina a další zájmové útvary

Provoz ranní družiny je zahájen v 7:00 hodin, odpolední program družiny končí v 17:00 hodin. Děti mohou využívat herny školní družiny, tělocvičnu, zahradu a hřiště.
Odpoledne mohou žáci navštěvovat zájmové útvary, které organizuje škola a externí agentury.
V budově školy rovněž probíhá výuka hudebních oborů základní umělecké školy a vychovatelky školní družiny spolupracují s vyučujícími ZUŠ při předávání dětí.

Prague Airport Region – PAR

Od školního roku 2017–18 škola získává finanční příspěvky od Letiště Václava Havla Praha na podporu jazykového vzdělávání a podporu jazykových pobytů v zahraničí.

Projekty

Od školního roku 2018–19 se ve škole realizuje projekt Edison, který organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC pod záštitou MŠMT ČR. Projekt podporuje mezikulturní vzdělávání žáků.

Od 1. 9. 2017 škola realizuje projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, který je spolufinancován Evropskými strukturálními a investičními fondy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2014 byla škola zapojena do projektu ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola vytvořila digitální učební materiály (DUM) pro 1. ročník (český jazyk), 2. ročník (matematika a prvouka), 3. ročník (anglický jazyk) a 4. ročník (anglický jazyk), které je možné získat po zaslání e-mailu na školní adresu: skola@zshoromerice.cz