Zápis dětí do I. třídy na školní rok 2019/2020
se konal 10. 4. 2019

ROZHODNUTÍ
o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.


Ředitelka Základní školy Horoměřice, okres Praha-západ, podle ustanovení § 46, § 165 odst,
2 a § 183 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Horoměřice, okres
Praha-západ, od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:


1–16, 21–28, 30–36, 41–46, 48–56, 62– 64, 68–77, 81

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto
rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy Horoměřice, okres Praha-západ,
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Hromadné rozhodnutí o přijetí 2019-2020 (PDF)

 

Kritéria pro přijímací řízení do Základní školy Horoměřice na školní rok 2019/2020:
1. Žáci s trvalým pobytem v obci Horoměřice.
2. Děti zaměstnanců ZŠ Horoměřice.
3. Žáci s trvalým pobytem v obci Statenice. *
* Do naplnění kapacity prvních tříd.

Formuláře a dokumenty ke stažení zde:

Zápis 2019 + kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žák - cizinec
Žádost o odklad povinné školní docházky
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jak můžete pomoci svým dětem