Škola

Základní škola Horoměřice byla založena v roce 1939. Od školního roku 2019/20 je školou plně organizovanou, kterou navštěvují žáci 1. až 9. ročníku. Naší snahou je, aby se žáci ve škole cítili dobře a zároveň byli motivováni k zodpovědné práci. Školní vzdělávací program ZŠ Horoměřice vede žáky s různým intelektem a nadáním k chuti poznávat, získávat informace a přemýšlet o nich, osvojovat si potřebné dovednosti a návyky. Důraz je kladen zejména na rozvoj jazykové komunikace, a to nejen v mateřském jazyce. Proto je učební plán upraven tak, aby výuka anglického jazyka byla zahájena již ve 2. ročníku a výuka německého a španělského jazyka v 6. ročníku. Realizace vzdělávacího programu je doplněna mnoha dalšími aktivitami, které rozvíjejí všeobecnou vzdělanost a kulturnost žáků, jako jsou např. návštěvy divadelních představení, přírodovědné nebo vlastivědné exkurze a školní výlety. Děti pravidelně jezdí na školy v přírodě. Škola také posiluje v žácích pocit sounáležitosti s obcí. Děti spolu s pedagogy připravují kulturní vystoupení pro rodiče a účastní se společenských akcí pořádaných OÚ Horoměřice.

Z hlediska stavebního členění má škola hlavní budovu, kde se nachází 8 kmenových učeben, počítačová učebna a tělocvična. Od ledna 2014 žáci využívají novou přístavbu budovy, kde jsou k dispozici dvě učebny a dvě herny školní družiny. V září 2017 byla otevřena zcela nová budova 2. stupně, kde jsou 4 kmenové třídy, 6 odborných učeben, 2 učebny jazyků a školní jídelna.

Všechny učebny školy jsou vybaveny pro interaktivní výuku. Vedle budovy školy je zahrada a hřiště pro míčové hry.

 

Školní družina a další zájmové útvary

Provoz ranní družiny je zahájen v 7.00 hodin, odpolední program družiny končí v 17.00 hodin. Děti mohou využívat herny školní družiny, tělocvičnu, zahradu a hřiště.
Odpoledne mohou žáci navštěvovat zájmové útvary, které organizuje škola a externí agentury. V budově školy rovněž probíhá výuka hudebních oborů základní umělecké školy a vychovatelky školní družiny spolupracují s vyučujícími ZUŠ při předávání dětí.

 

Prague Airport Region – PAR

Od školního roku 2017/2018 škola získává finanční příspěvky od Letiště Václava Havla Praha na podporu jazykového vzdělávání a podporu jazykových pobytů v zahraničí.

 

Projekty

Od školního roku 2018/19 se ve škole realizuje projekt Edison, který organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC pod záštitou MŠMT ČR. Projekt podporuje mezikulturní vzdělávání žáků.

Od 1. 9. 2017 škola realizuje projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, který je spolufinancován Evropskými strukturálními a investičními fondy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2014 byla škola zapojena do projektu ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola vytvořila digitální učební materiály (DUM) pro 1. ročník (český jazyk), 2. ročník (matematika a prvouka), 3. ročník (anglický jazyk) a 4. ročník (anglický jazyk), které je možné získat po zaslání e-mailu na školní adresu: skola@zshoromerice.cz

 

projekty-2